Sıkça Sorulan Sorular

Y1:

Başta eğitimli gençler olmak üzere, genelde gelir yetmezliği, özelde ise istihdamla ilgili sorunlar yaşayan kişilere yönelik “öğrenme temelli” bir seminerdir.

Gelir yetmezliği genel sorun olup bunun özel halerinden birisi işsizlik, bir diğeri gelecekte işsiz kalma olasılığı, bir diğeri ise işinden sağladığı gelirin yetersizliği gibi türev sorunlardır.

Buna göre toplumumuzun temel sorun olarak gördüğü işsizlik sorunu yerine gelir yetmezliği sorunu öne alınmış ve seminer buna göre tasarlanmıştır.

Y2:

Toplumumuzdaki alışkanlık seminer –ve diğer türde eğitsel etkinliklerin- “öğretme temelli” olmasıdır. Yani, aktif durumda olan bir öğretici ile, büyük ölçüde pasif durumda olan öğreniciler vardır. Öğretici’nin tüm bilgileri bildiği, öğrenicilerin ise olabildiğince az katılarak öğreticinin programına uymaları istenir. Bir benzetmeyle, bir ucu öğreticinin diğer ucu da öğrenicilerin elindeki bir ip, öğretici tarafından itilerek öğrenicilerin hareket etmeleri istenilir. Tahmin edilebileceği gibi bu imkansızdır.

Öğrenme temelli eğitimde ise aslolan, ipin öğreniciler tarafından çekilerek öğreticinin hareket ettirilmesidir. Bunun için de esas olan öğrenicilerin katılımlarıdır.

i-HDK öğrenme temellidir ve seminer süresinin en az yarısı öğrenicilerin katılımıyla kullanılır. Geri kalan yarısında ise öğreniciler istedikleri anda sorularıyla “ipi çekerler”.

Y3:

HDK, Hızlı Dönüşüm Kampı sözcüklerinin ilk harfleridir. Buradaki (hızlı), bu denli iddialı bir seminerin 2 günden ibaret olmasını gösterir.

Dönüşüm sözcüğü ise, katılımcıların bu seminer boyunca bir dönüşüme uğradıklarını gösterir. Nitekim seminerin bir sloganı da, “buradan asla geldiğiniz gibi gitmeyeceksiniz” şeklindedir. Zaman içinde tekrarlana tekrarlana kişilerce unutulan yaşam alışkanlıklarını tekrar farkeden ve hedeflerine ulaşabilmenin bunların bazılarını değiştirebilmekten geçtiğini idrak eden öğreniciler bir dönüşüme uğrarlar.

Kamp sözcüğü ise seminer programının yoğunluğuna ve bu yoğunluğun bir sonucu olan disiplin ihtiyacını vurguluyor. Arzu edilen dönüşümün bu kısa sürede gerçekleşebilmesi öğrenicilerin disiplinine bağlıdır.

Baştaki (i) harfinin anlamı ise şudur: Hızlı Dönüşüm Kampları (HDK) çeşitli hedef kitlelerin değişik amaçlarına yönelik olarak bazı değişiklikler gösterir. Hedef kitlelerden birisi istihdam hedefleri olanlardır.

İş bulmak, işini kurmak, ek gelir sağlamak ya da mevcut işininin geleceğini güvenceye almak bu türlü istihdam hedefleridir. (i) harfi bu istihdam hedefine işaret eder.

Eğer HDK, istihdam dışındaki bir hedefe –örneğin bir alışkanlık edinmek ya da kurtulmak, yaşam alanının sınırlarını genişletmek gibi- bir “dönüşüm” hedefine yönelikse bu takdirde d-HDK kısaltması kullanılır. Buradaki (d) harfi dönüşüm’e işaret eder.

Y4:

Hemen başlangıçta işaret edilmesi gereken bir nokta, HDK seminerlerinde katılımcılara bir şey “öğretilmez”. Zorunlu eğitim kurumlarında ya da başkalarının istekleri doğrultusunda düzenlenen profesyonel eğitimlerde, öğrenicilerin tam olarak idrakine varamadıkları öğretiler genellikle ezber ile sonlanır.

HDK seminerlerine ise bir zorlama olmaksızın, bir ihtiyacını kendi kendine duyumsayan kişiler katılır. Kendileri dışında birilerine bir şey kanıtlamak, beğendirmek için katılım söz konusu değildir. Bir başka deyişle HDK seminerlerine katılanlar “ip çekiciler”dir.

Katılımcılar, yüksek öğrenebilirlik becerileri konusunda şu yollarla ikna edilirler:

 1. Özgüven şokları: Seminerlerde, katılımcıların sahip olup da donmuş durumdaki “yüksek öğrenme becerileri” kendilerine hatırlatılır . Kısa süreli denemelerle, öğrenemeyecekleri konusundaki ön yargıları kırılır. Örneğin, çoğu insan hızlı okuma becerisi kazanmak ister, fakat bunun kendince öğrenilemeyeceğine de inanmıştır. Yaklaşık 10 dakikalık bir uygulamayla okuma hızı yaklaşık 2-3 kat artınca bir özgüven şoku yaşar.

  Bir diğer özgüven şoku yabancı dil öğrenme konusundadır. Örneğin hiç İngilizce bilmeyen birisine yaklaşık 10 dakika içinde birkaç yüz İngilizce cümle kurabileceği gösterildiğinde yine bir öğrenebilirlik şoku yaşar.

  Tabii ki bu iki örneğin de amacı hızlı okuma ya da yabancı dil öğrenimi değil, kişilerdeki ön yargıların yumuşatılması, mümkünse de kırılmasıdır.

 2. İnsanın ancak öğrenme yoluyla varlığını sürdürebildiğinin gösterilmesi: İnsan ve de tüm canlılar, milyonlarca yıllık yaşam mücadelesinde çeşitli tehditlerle mücadele edegelmişlerdir. Kozmik felaketler, biyolojik tehlikeler, sosyal çalkantılar, iklim değişiklikleri, kıtlıklar, savaşlar ve daha niceleri.

  Her bir tehditten kurtulup yaşamını sürdürebilenler ancak “öğrenebilenler” olmuştur. Buradaki öğrenme, geleneksel okul, öğretmen, kitap bağlamının dışındaki en geniş anlamlı “öğrenme”dir.

  Katılımcılara çeşitli sunumlarla bu olgu gösterilerek öğrenmenin niçin onların doğal bir fonksiyonları –üreme, uyuma, boşalma gibi- olduğu ve nasıl zevkle yapılabildiği gösterilir. İhtiyaca dayalı olmayan (ip itmek) türü öğretmek olgusunun ise niçin zevk vermediği ve niçin bu denli verimsiz olduğu katılımcılarca tam anlaşılır.

 3. Çevremizin öğrenme imkanlarıyla dolu olduğunun gösterilmesi: İnsanoğlunun bu milyon yıllık öğrenme egzersizinin altında yatan faktörlerden birisinin de, çevresindeki hemen her şeyi öğrenme amacıyla kullanabilir olduğu gösterilir.

 4. Herkesin bir bireysel yaşam alanına sahip olduğunun gösterilmesi: HDK seminerlerinin kritik konularından birisi de Yaşam Alanı kavramıdır. Her bir kişinin, fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ahlaki özelliklerindeki kısıt ve olanakların tanımladığı alana Yaşam Alanı denilmektedir.

  Bu alanı belirleyen kısıt ve olanakların herbirinin esnek olduğu ve güçlü arzu ile değiştirilebileceği çeşitli sunumlarla gösterilmekte, bir kısıtın esnetilip genişletilmesinin ek bir yaşam alanı yarattığı, bunun da maddi ve/ya manevi açıdan bir kazanca karşılık geleceği gösterilmektedir.

  Bu kavramdan sonra daha spesifik olarak istihdamın altın nitelikleri adı veriler 12 kısıt ve olanak üzerinde durulmakta ve her katılımcının bu niteliklerin kendine ait durumunu belirlemeleri istenilmektedir. Böylece, kişinin istihdamının önündeki engeller ve de imkanlar net olarak ortaya çıkmaktadır.

 5. Kişilere birer navigasyon aracı verilmesi: Bütün bu bilgilerin ışığı altında, kişilerin kendilerine birer hedef belirlemesi, bu hedeflere erişmelerine yardımcı olabilebilecek olanaklarını ve de kısıtlarını keşfetmeleri, kısıtları azaltmanın, olanakları ise daha iyi kullanabilmenin yollarını bulabilmeleri için bir navigasyon (yol bulma) aracı verilir.

  Bu araç, “Doğru Soru Tekniği” adı verilen bir tekniktir. Sunum ve egzersizlerle bu teknik pekiştirilir.

 6. Bireysel Değişim Planı hazırlanması: Buraya kadar verilen araçlar kullanılarak her katılımcının bir bireysel yol haritası hazırlaması sağlanır.

 7. Ve “Taahhüt Noterliği Sistemi”: Bireysel Değişim Planı’nın başarısı, onun uygulayacak olan kişinin, planın arkasına koyabileceği irade gücü ile ilişkilidir. Son derece iyi hazırlanmış bir değişim planı eğer ardına yeterli irade konulamazsa bir işe yaramaz.

  Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı’nca (BNGV) geliştirilmiş Taahhüt Noterliği adı verilen sistem, işte bu iradenin güçlendirilmesine yarar. Kişiler, değişimleri yolundaki yol haritasını uygula(ya)madıkları takdirde razı olacakları yaptırımları seçer ve bunların gözetilmesi ve icra edilmesi için BNGV’nı memur ederler.

 8. Destekler: i-HDK seminerlerine katılanlar, BNGV’nın şu desteklerinden yararlanırlar:

  1. İşe alma taahhütleri: i-HDK seminerlerine katılmış olanlara, eşitler arasında birinci muamelesi yapımını öngören, BNGV ile çeşitli kurumlar arasında yapılmış anlaşmalardır. Bu anlaşmayı imzalayan kurum, işe eleman alacağı iki eşit kişiden i-HDK seminerilerine katılmış olana öncelik vereceğini aşağıdaki şekilde taahhüt eder:

   « kurumu / firması olarak, insan kaynakları ihtiyaçlarımızın karşılanmasında, bir taahhüt sayılmamak kaydıyla, eşitler arasında i-HDK semirer katılımcılarını tercih edeceğimizi beyan ederiz »

  2. Web sitesinden yararlanma: Çeşitli basılı, görsel ve işitsel malzemeden yararlanma imkanı tanınır.

Y5:

12-19 Ocak 2008 tarihinde yapılacak olan ve Expo TV (Megafon Canlı Toplantı Merkezi) tarafından internetten şifreli olarak yayımlanacak olan seminer moderatörlüğünü M.Tınaz TİTİZ yapacaktır.

Seminerlerin yayın desteği Expo TV (Megafon Canlı Toplantı Merkezi) tarafından sağlanmaktadır.

Daha sonraki seminerlerin moderatörlükleri ise BNGV moderatör havuzundaki kişilerce yürütülecektir. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Seminerlerin web desteği ise;

 • U. Emre Terzi
 • Volkan Görgülü
 • Serkan Aydın
 • Nuran Özcanlı

sağlamaktadır.

Y6:

Seminerler iki ortamdan izlenebilir: Megafon Canlı Toplantı Merkezi’ndeki seminere bizzat katılarak:

 1. Kayıt formundaki alanları doldurduğunuzda e-posta adresinize kullanıcı adı ve şifre bilgileri gelecektir. Bu bilgilerle sisteme giriş yapabilirsiniz. Kayıt formundaki “Bu seminere neden katılmak istiyorsunuz?” sorusu katılımcıların belirlenmesinde çok önemli bir kıstas olacaktır. Katılım 25 kişi ile sınırlı tutulacaktır.
 2. Üye olduktan sonra karşınıza katılacağınız seminerin ücretini ödemeniz için seçenek ekranı gelecektir. Ödemelerinizi kredi kartı veya aşağıdaki banka hesap numaralarına havale yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Havale işlemi ile ödeme yaptıysanız onay süreciniz 1-2 gün sürecektir.
 3. Seminer tarihinden iki gün öncesine kadar katılım iptali işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu süreden sonra bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
 4. Seminer ile ilgili ayrıntılı bilgiler e-posta adresinize gönderilecektir.

İnternet ortamından şifreli olarak yayımlanacak semineri izleyerek:

 1. Kayıt formundaki alanları doldurduğunuzda e-posta adresinize kullanıcı adı ve şifre bilgileri gelecektir. Bu bilgilerle sisteme giriş yaptığınızda ödeme planı karşınıza çıkacaktır.
 2. Ödemelerinizi kredi kartı veya aşağıdaki banka hesap numaralarına havale yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Havale işlemi ile ödeme yaptıysanız onay süreciniz 1-2 gün sürecektir.
 3. Seminer gününde web sayfasını kullanarak sisteme giriş yaptığınızda iki gün sürecek eğitim kampını bilgisayarınızda canlı olarak izleyebileceksiniz.

 • i-HDK banka hesap no'su:
 • İş Bankası Başkent Şubesi
 • Hesap sahibi: Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
 • Şube kodu: (4299)
 • Hesap no'su: 831490
 • Açıklama: Beyaz Nokta Gelişim Vakfı i-HDK eğitimi

Y7:

Megafon Canlı Toplantı Merkezi’ndeki seminere katılacaklar için katılım ücreti 150 YTL dir. Bu ücreti, aşağıdaki banka hesap numaralarını kullanarak havale ile ödeyebilirsiniz.

 • i-HDK banka hesap no'su:
 • İş Bankası Başkent Şubesi
 • Hesap sahibi: Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
 • Şube kodu: (4299)
 • Hesap no'su: 831490
 • Açıklama: Beyaz Nokta Gelişim Vakfı i-HDK eğitimi